ul.Sudecka 41
PL-47-400 Racibórz
(UPPER SILESIA)
Poland

 

 

+48 32 414 76 71
 +48 32 414 76 70


info
@
mc-instruments.pl

 

 

 

 

NIP(VAT): PL6391917615
REGON: 240688335

------------------------
 


PARTNERZY:

 

 


 

 

 

 

KATEGORIE:

 


  DUROMETRY
 

  GRUBOŚCIOMIERZE UT
 

  GRUBOŚCIOMIERZE
    
PRECYZYJNE UT

 

  GRUBOŚCIOMIERZE  
    
ISKROBEZPIECZNE
 

 

  TWARDOŚCOMIERZE
    LEEBA
   

 

  TWARDOŚCOMIERZE
     LEEBA / DYNAMICZNE

 

  TWARDOŚCIOMIERZE

    ULTRADŻWIĘKOWE

                 [UCI]


  TWARDOŚCIOMIERZE
     SHORE
 A/D/C ...


  TWARDOŚCIOMIERZE
     IRHD micro


  WYCINARKI
     TWORZYWA / GUMA


  TWARDOSCIOMIERZE
     BARCOLA

 

  TWARDOŚCIOMIERZE
     DO BETONU

 

  WARSTWOMIERZE

 

  PROFILOMETRY

 

  WIDEOSKOPY

 

  ENDOSKOPY

 

  BOROSKOPY

 


WYDARZENIA
MIĘDZYNARODOWE


CONTROL 2022


Stuttgart / Niemcy


----------------------------- 


Prawa autorskie © :


Odwiedzając lub korzystając
ze strony internetowej firmy


max:control 

 (measuring instruments)


akceptujecie Państwo
poniższe warunki z jej korzystania.


Wszystkie teksty, zdjęcia, materiały graficzne oraz wszelkie inne info- rmacje jak i ich postać (zawartość, treść) podlegają prawnej ochronie praw autorskich. Wyłączne prawo do korzystania z wymienionych wyżej treści posiada:


MC Group


Reprodukcja lub powielanie całości lub części jest dozwolone tylko za pisemną zgodą: CM 


 

    STANDARDY

HOME

§1

Warunki ogólne

 

1. Sprzedaż towarów jest realizowana przez Dostawcę - firmę max:control (measuring instruments) na podstawie zamówień Odbiorcy składanych w formie pisemnej (pismo, faks, e-mail). Warunki realizacji zamówień mogą być określone przez Odbiorcę w zamówieniu na podstawie wcześniejszych dwustronnych ustaleń lub przez Dostawcę w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Decyduje przy tym ostatni dokument.

2. Brak reakcji Dostawcy na zamówienie, a Odbiorcy na potwierdzenie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania rozumiany jest jako akceptacja określonych w nich warunków i skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży między stronami na warunkach określonych w danym dokumencie.

 

3. Zamówienia mogą być:

 

jednorazowe - na jedną dostawę towaru,

ramowe - na dostawę zdefiniowanej ilości towaru w określonym okresie czasu z terminowymi dostawami częściowymi,

otwarte -  na dostawę zdefiniowanej ilości towaru w określonym czasie, z dostępną na wywołanie i sukcesywnie uzupełnianą
                   ilością buforową.


Zamówienia ramowe i zamówienia otwarte wymagają dodatkowej umowy między stronami, precyzującej szczegółowo warunki dostaw m.in. harmonogram i wielkości buforowe. Umowy te są traktowane jako potwierdzenie zamówienia.

 

4. Odbiorca ma prawo zmienić warunki lub odstąpić od zamówienia, realizowanego przez Dostawcę zgodnie z ofertą lub potwierdzeniem zamówienia, tylko za pisemną zgodą Dostawcy.

 

5. Dostawca jest zobowiązany do terminowej realizacji dostaw.

 

6. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego odbioru towaru i terminowego regulowania należności.

 

§2

Ceny produktów

 

1. Ceny produktów w ofertach i potwierdzeniach zamówień są cenami netto bez podatku VAT. Ceny na towary importowane podawane w walutach wymienialnych są przeliczane na PLN po kursie średnim NBP na dzień wystawienia faktury. W ofertach i 
potwierdzeniach zamówień podawana jest orientacyjna wartość zamówienia w PLN na dzień wystawienia dokumentu.

 

2. W przypadku opóźnienia odbioru zamówionego towaru z winy Odbiorcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do zastosowania kursu określonego terminem dostawy w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Jeśli termin dostawy był przy tym określony z 
dokładnością do tygodnia, za podstawę rozliczeń przyjmuje się kurs z ostatniego dnia roboczego tego tygodnia.

 

§3

Termin dostawy

 

1. Termin dostawy jest rozumiany jako czas w którym Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru na warunkach określonych w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, a Odbiorca do odbioru towaru.

 

2. W przypadku opóźniania odbioru towaru z winy Odbiorcy w stosunku do terminu określonego w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia Dostawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na zamówiony towar z biegnącym terminem płatności przy jednoczesnym postawieniu towaru do dyspozycji Odbiorcy w siedzibie Dostawcy lub wysłaniu towaru do siedziby Odbiorcy na jego koszt.

 

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy towaru w przypadku zaległości płatniczych ze strony Odbiorcy lub zalegania z odbiorem wcześniej zamówionego towaru. Sytuacje te są traktowane jako opóźnienie dostawy z winy Odbiorcy.

 

4. W przypadku opóźnienia przez Odbiorcę odbioru zamówionego towaru powyżej 2 tygodni od daty powiadomienia go o gotowości dostawy do wysyłki, Dostawca ma prawo zamówiony towar lub jego część sprzedać innym podmiotom, bez ponownego informowania Odbiorcy. Nie zwalnia to Odbiorcy od obowiązku odbioru pozostającej na magazynie Dostawcy, nie sprzedanej części zamówionego towaru. W takich sytuacjach Dostawca ma też prawo, po pisemnym powiadomieniu Odbiorcy, do odstąpienia od realizacji innych zamówień. Z tego tytułu Odbiorca nie ma prawa do żadnych roszczeń.

 

5. W przypadku rażącego opóźnienia dostawy towaru z winy Dostawcy, Odbiorca ma prawo do odstąpienia od zamówienia w zakresie nie zrealizowanej jego części.

 

§4

Płatności

 

1. W zależności od dwustronnych ustaleń stosowane są następujące warunki płatności:

 

przedpłata - realizowana przy złożeniu zamówienia (warunkuje jego realizację) lub przed odbiorem towaru (warunkuje dostawę 
                       towaru) w jednej z form: przelew na konto Dostawcy, przekaz pieniężny na adres Dostawcy, płatność gotówkowa

pobranie  -  w formie zapłaty gotówkowej spedytorowi lub doręczycielowi przy odbiorze towaru

gotówka  -   w formie zapłaty gotówkowej przy odbiorze towaru z siedziby Dostawcy

przelew   -   w formie zapłaty, w ciągu określonego okresu czasu po dostawie, przelewem na konto Dostawcy lub przekazem 
                       pieniężnym na adres Dostawcy

2. Płatności przelewem są stosowane wobec Odbiorców regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań, a przede wszystkim z terminowych odbioru towaru i płatności. Odbiorcy płacący przelewem są zobowiązani do przesłania Dostawcy kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy: KRS lub wpis do ewidencji, REGON, NIP.

 

3. Termin płatności przelewem jest naliczany od dnia wystawienia faktury i jest rozumiany jako termin zaksięgowania środków na koncie Dostawcy.

 

4. Opóźnienie w płatności jest dla Dostawcy podstawą do wystawienia zgodnej z ustawą noty odsetkowej, którą Odbiorca jest zobowiązany zapłacić bez protestu w ciągu 10 dni od daty jej wystawienia. Noty mogą być przy tym wystawiane indywidualnie dla
każdej opóźnionej płatności lub zbiorczo dla kilku opóźnionych płatności o stosunkowo niskiej wartości np. w cyklu kwartalnym lub rocznym.

 

5. W przypadku opóźnienia płatności, Dostawca ma prawo, do jednostronnej zmiany warunków płatności dla kolejnych dostaw lub po pisemnym powiadomieniu, do jednostronnego odstąpienia od realizacji innych zamówień Odbiorcy.

 

§5

Warunki dostawy

 

1. Warunki dostawy określają odpowiedzialność każdej ze stron umowy i określają zakres usługi objęty ceną podaną w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

 

2. Stosowane są następujące warunki dostawy zgodne ze standardem Incoterms 2000:

 

EXW = EX Works – Dostawca wypełnia swoje obowiązki gdy udostępni towar Odbiorcy w swojej siedzibie. Na tym kończy się
                                   jego odpowiedzialność

FCA = Free CArrier - Dostawca zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez Odbiorcę. Koszty 
                                   dostawy na zasadniczej drodze przewozu pokrywa Odbiorca. Po wydaniu towaru przewoźnikowi ryzyko
                                   przejmuje kupujący.

CPT = Carriage Paid To - Dostawca zawiera umowę o przewóz towaru do określonego punktu przeznaczenia i opłaca koszty 
                                   przewoźnego. Dostarcza towar przewoźnikowi. W tym miejscu ryzyko przechodzi na Odbiorcę.

CIP = Carriage and Insurance Paid to - Dostawca zawiera umowę o przewóz towaru do określonego punktu przeznaczenia, 
                                   opłaca koszty przewoźnego, zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca jej koszty. Dostarcza towar
                                   przewoźnikowi. W tym miejscu ryzyko przechodzi na Odbiorcę.

DDU = Delivered Duty Unpaid - Dostawca wypełnia swoje obowiązki z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Odbiorcy w
                                   wyznaczonym przez niego miejscu. Dostawca ponosi koszty i ryzyko związane z dostawą towaru, z
                                   wyłączeniem ceł, podatków i innych obowiązujących opłat w kraju Odbiorcy.

DDP = Delivered Duty Paid - Dostawca wypełnia swoje obowiązki z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Odbiorcy w
                                   wyznaczonym przez niego miejscu, w uzgodnionym terminie. Dostawca ponosi koszty i ryzyko związane z 
                                   dostawą towaru, opłaca cło, podatki i inne obowiązujące opłaty w kraju Odbiorcy.

 

§6

Realizacja dostaw

 

1. Dostawy realizowane są w zależności od dwustronnych ustaleń poprzez:

 

odbiór własny z siedziby Dostawcy

przesyłkę pocztowa

przesyłkę kurierska

transport specjalny (spedycję)

                                                                                                                 §7

Gwarancje, reklamacje, naprawy

 

1. Dostawca udziela gwarancji na zakupiony towar na zasadach ogólnych zgodnie z gwarancjami producentów.

 

 

2. Dostawca nie uznaje gwarancji na uszkodzenia spowodowane z winy Odbiorcy wskutek niewłaściwego użytkowania - niezgodnego z instrukcjami obsługi, danymi katalogowymi i ogólnie przyjętymi normami.

 

 

3. Odbiorca jest zobowiązany zweryfikować zakupiony towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i w jak najszybszym terminie zgłaszać ewentualne reklamacje.

 

 

4. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz po sprzedażną obsługę techniczną dla swoich klientów na towary u siebie zakupione.

 

 

5. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi do siedziby Dostawcy ponosi Odbiorca, a koszty zwrotnego dostarczenia towaru do siedziby Odbiorcy ponosi Dostawca. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnym ponosi Odbiorca.

 

§8

Ograniczenie odpowiedzialności

 

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezrealizowanego zamówienia zgodnie z warunkami oferty lub potwierdzenia zamówienia, o ile zostało to spowodowane przyczynami obiektywnymi niezależnymi od Dostawcy i jego partnerów handlowych,  a ich działania były realizowane z należytą starannością i zgodnie z procedurami wymaganymi w handlu krajowym i międzynarodowym. O zagrożeniach realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany informować na bieżąco Odbiorcę .

 

§9

Inne

 

1. W ramach indywidualnych dwustronnych ustaleń zapisy powyższego dokumentu mogą ulec zmianie. Wymagana jest forma pisemna.

 

2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o zagrożeniach i oczekiwanych zmianach warunków realizacji zamówienia. W przypadku, gdy jedna ze stron umowy ma trudności z jej realizacją i wnioskuje o modyfikację jej warunków, druga strona jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań wychodzących naprzeciw tym oczekiwaniom. Strona wnioskująca jest przy tym zobowiązana do zrekompensowania ewentualnych kosztów z tej sytuacji wynikających.

 

3. Sprawy sporne miedzy stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby strony składającej pozew.

 

          Racibórz, dnia 01.08.2007

                       Dyrektor

 

        


 

Informacje

Technologia kontrolna

 

Usługi

Analiza materiału

Kontakt

        
  
 • O nas
 • Siedziba / Oddziały
 • Warunki ogólne
 • Pomiar twardości UCI
 • Pomiar twardości Leeb
 • Pomiar twardości Shore
 • Pomiar grubości UCI
 • Endoskopia
 
 • Serwis / Naprawa
 • Rekalibracja
 • Wzorcowania
 • Badania wizualne
 • Metalografia
 • Szkolenia
 • Metalografia
 • Thermografia
 • Demo - / Przyrządy
Tel. (+48) 32 414 76 71
  
Fax (+48) 32 414 76 70
  

@

info@mc-instruments.pl 

 

  © MC max:control, ul.Rybnicka 47, PL - 47400 Racibórz | Created by max:control (measuring instruments)         Newsletter | Kontakt | Impressum | News
 
 © 1997 - 2021 MC - max:control( measuring instruments ) | All rights reserved.

max:control (measuring instruments) na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości na naszej witrynie prosimy o kontakt mailowy: feedback@mc-instruments.pl.